• ទិញភ្លាមបានភ្លាម Buy Now Get Now
 • Woman Short Dress en-T9367


  Woman Short Dress en-T9367

  រ៉ូប/Dress ( 4ពណ៌/Color )      

  SKU: en-T9367
  Price: $19.40
  Sold by : Ecamshopping
  ធានាដូរវិញ100%បើមិនពេញចិត្ត

  Tel: 010717206 / 017717206

  Product Details
  S: Bust: 32 inch, Length: 82 cm, Waist:25.5  inch, Sleeve: 41 cm
  M: Bust: 33.5 inch, Length:83  cm, Waist:27  inch, Sleeve:42  cm
  L: Bust:35  inch, Length: 84 cm, Waist:29  inch, Sleeve:43  cm
  XL: Bust:37  inch, Length: 85 cm, Waist:30.5  inch, Sleeve:44  cm
  The above-mentioned size detail might be a bit biased
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367
  Woman Short Dress en-T9367

  For Business

  Contact Us

   Working Time:
  • Mon-Sat: 8:30AM-9:00PM
  • Sun: 8:30AM-5:00PM
  • Email: [email protected] Add: #56, St. 230, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH

  Social and Community

  សូមចុច Like ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  Copyright 2012-2017 ECAMSHOPPING. All Rights Reserved.