• ទិញភ្លាមបានភ្លាម Buy Now Get Now
 • Woman Long Dress eg-R213631


  Woman Long Dress eg-R213631

  រ៉ូប/Dress

  SKU: eg-R213631
  Price: $21.50
  Sold by : Ecamshopping
  ធានាដូរវិញ100%បើមិនពេញចិត្ត

  Tel: 010717206 / 017717206

  Product Details
  S: Bust: 25-34.5 inch, Length: 109 cm
  M: Bust: 26-35.5 inch, Length: 110 cm
  L: Bust: 26.5-36 inch, Length: 111 cm
  The above-mentioned size detail might be a bit biased
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631
  Woman Long Dress eg-R213631

  For Business

  Contact Us

   Working Time:
  • Mon-Sat: 8:30AM-9:00PM
  • Sun: 8:30AM-5:00PM
  • Email: [email protected]ing.com Add: #56, St. 230, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH

  Social and Community

  សូមចុច Like ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  Copyright 2012-2017 ECAMSHOPPING. All Rights Reserved.