• ទិញភ្លាមបានភ្លាម Buy Now Get Now
 • Woman Suite ep-T8856


  Woman Suite ep-T8856

  សំពត់+អាវ/Suite( 2ពណ៌/Color )

  SKU: ep-T8856
  Price: $25.30
  Sold by :  Ecamshopping
  ធានាដូរវិញ100%បើមិនពេញចិត្ត

  Tel: 010717206 / 017717206

  Product Details
  Shirt
  S:  Bust: 35 inch, Length: 60 cm, Shoulder: 38 cm, Sleeve : 25 cm
  M:  Bust: 36 inch,Length: 61 cm, Shoulder: 39 cm, Sleeve : 25 cm
  L:   Bust: 37 inch,Length: 62 cm, Shoulder: 40 cm, Sleeve : 26 cm
  XL: Bust:37.5  inch Length: 62 cm, Shoulder: 40 cm, Sleeve : 26 cm
  Skirt
  S: Waist: 25 inch, Length:37  cm, Hips:33.5  inch
  M: Waist:26.5  inch, Length: 38 cm, Hips:35  inch
  L: Waist: 28 inch, Length:38  cm, Hips: 37 inch
  XL: Waist:29  inch, Length:39  cm, Hips: 38.5 inch
  The above-mentioned size detail might be a bit biased
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856
  Woman Suite ep-T8856

  For Business

  Contact Us

   Working Time:
  • Mon-Sat: 8:30AM-9:00PM
  • Sun: 8:30AM-5:00PM
  • Email: [email protected] Add: #56, St. 230, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH

  Social and Community

  សូមចុច Like ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  Copyright 2012-2017 ECAMSHOPPING. All Rights Reserved.