• ទិញភ្លាមបានភ្លាម Buy Now Get Now
 • Woman Long Dress eg-R151731


  Woman Long Dress eg-R151731

  រ៉ូប/Dress ( 2ពណ៌/Color )

  SKU: eg-R151731
  Price: $18.30
  Sold by : Ecamshopping
  ធានាដូរវិញ100%បើមិនពេញចិត្ត

  Tel: 010717206 / 017717206

  Product Details
  Apricot

  Bust: 30.5-37 inch
  Waist: 26-28 inch
  Length: 70-111 cm
  The above-mentioned size detail might be a bit biased
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731
  Woman Long Dress eg-R151731

  For Business

  Contact Us

   Working Time:
  • Mon-Sat: 8:30AM-9:00PM
  • Sun: 8:30AM-5:00PM
  • Email: [email protected] Add: #56, St. 230, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH

  Social and Community

  សូមចុច Like ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  Copyright 2012-2017 ECAMSHOPPING. All Rights Reserved.